பொதுவாக ரேஸ் போட்டிகளில் பைக்குகள் சாலையில் பறப்பதைப் பார்த்திருப்போம். ஆனால் இந்த ரேஸில் தரையில் பைக் போவது குறைவான நேரம்தான். அதுதான் மோட்டோக்ராஸ் ரேஸ். உள்ளூர்களில் இதற்கு இணையாக ஒரு ஸ்பாட்டில் நடப்பது சூப்பர் க்ராஸ். ட்ராக்கில் நடக்கும் Drag Race-க்கும், மண் தரையில் நடக்கும் Moto Cross Race-க்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும்.

நேற்று கோவையில் தேசிய அளவிலான சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்தது. அதில் அந்தரத்தில் பறந்த பைக்குகளை பார்த்தபோது, ஒவ்வொரு விநாடியும் கூஸ்பம்ப் மொமென்ட் எகிறியது.

தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்
தேசிய சூப்பர் க்ராஸ் சாம்பியன்ஷிப்

peri

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.