எங்களுக்கு டார்கெட் இல்லை… ஆனால் நல்ல வருமானம் இருக்கு; இயற்கை விவசாயத்தில் அசத்தும் விவசாயி!